Zavod za psihotične poremećaje ženski

Zavod je smješten u zgradi „jedanaestice“, na I. II. i III katu, a sastoji se od dva odjela i dnevne bolnice:

 • Odjel A
  (akutni odjel zatvorenog tipa)
 • Odjel B
  (socioterapijski odjel)
 • Dnevna bolnica

U Zavodu  se provodi liječenje bolesnica od 18 do 65 godina starosti koje boluju od shizofrenije i sličnih psihotičnih poremećaja (dijagnostičke kategorije od F 20.0 do F 29. 9). Dakle, poštiva se načelo entiteta (dijagnostičke kategorije) ali i načelo starosti (dobne skupine do 65 godina starosti).

Zavod se sastoji od tri radne jedinice, dva odjela, koji se za sada zovu Odjel A –akutni odjel (33 kreveta) i Odjel B –socioterapijski odjel (33 kreveta) te Dnevne bolnice (10 stolica). Bolesnice se na Odjel A zaprimaju direktno (u preko 90%slučajeva) ili se premještaju s drugih Zavoda i odjela u bolnici. Na Odjelu B uveden je specifično prilagođen socioterapijski program (rehabilitacije i resocijalizacije) u odnosu na potrebe bolesnica i s obzirom na njihovu dijagnostičku kategoriju (bolesnice sa psihotičnim poremećajima).

Dnevna bolnica u potkrovlju zgrade namijenjena je bolesnicima koji su netom otpušteni s bolničkog liječenja kako bi se uklonili rani rizici rehospitalizacije i poboljšala adaptacija u njihovoj životnoj sredini, ali i svim ostalim bolesnicima (muškim i ženskim) koji primarno nikada nisu hospitalno liječeni. U sklopu Dnevne bolnice oformljen je i poseban program za bolesnice na dugotrajnoj terapiji održavanja psihofarmacima, prvenstveno na depo terapiji antipsihoticima. Svi psihijatri zaposleni na Zavodu vode i ambulantne bolesnike (u sklopu ambulantno-polikliničke službe) koje su liječili tijekom njihove hospitalizacije, a svi su, uz sve druge visokostručne kadrove i jednu sestru, angažirani i u jedinici dnevne bolnice Zavoda.

Pročelnik Zavoda:

 • doc.dr.sc. Miroslav Herceg, dr.med.

Specijalisti psihijatrije:

 • prim.dr.sc. Andrea Jambrošić Sakoman, dr.med.
 • dr.sc. Ivana Todorić Laidlaw, dr.med.
 • dr.sc. Krešimir Puljić, dr.med.
 • Jelena Sušac, dr.med.

Glavna sestra zavoda

 • Milena Jukić Bešlić, bacc.med.techn.

Psiholog

 • mr.spec. Iva Žegura, klinički psiholog

Socijalni radnik

 • Marina Sviben, dipl.soc.radnik